Nitrox (Enriched Air)

Nitrox คือการผสมออกซิเจนเข้าไปในอากาศในถังดำน้ำ ในอัตราที่สูงขึ้นกว่าปกติ ซึ่งจะลดความเสี่ยงในการเป็น Decompression Sickness ลง และเพิ่ม Bottom Time ให้มากขึ้น

ปัจจุบันมีการใช้ Nitrox อย่างกว้างขวางทั่วโลกนี้ 

 

ค่าเรียน 7,500.-

รวมค่าเรียนทฤษฎี และทริปดำน้ำในทะเล 2 ไดฟ์  

(ค่าเรียนไม่รวมค่าเดินทาง ที่พัก และค่าเช่าอุปกรณ์ในการไปดำน้ำทะเล)

฿7,500
จำนวน: